TAIYAKIロゴ

同人印刷のTAIYAKI

原稿作成について

トンボと仕上がり

  • 本文 トンボと仕上がり(本文)
  • 表紙・裏表紙(表1・表4) トンボと仕上がり(表紙)